Kategori Arşivleri: Tebliğler

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları denetim kurullarının çalışma usulünü ve denetim kurullarınca düzenlenen raporların usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Türkiye Esnaf ve […]

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar odalarının unvan değişikliklerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları hakkında uygulanır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 […]

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDAKİ ÜYE KAYITLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılıEsnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespiti, odalara yapılan hatalıkayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak […]