Kategori Arşivleri: Yönetmelikler

ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU KARARI KARAR NO: 2

MADDE 1 – 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kurulumuzca; tespit edilen “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” ilişik listede gösterilmiştir. MADDE 2 – Bu listede yer alıp da 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa, […]

MESLEK EĞİTİMİ FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meslek Eğitimi Fonunun yönetimi, kaynakları, kullanılması ve uygulamaların denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 73 üncü maddesi gereğince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu bünyesinde kurulan […]

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun mesleki eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr işyerlerindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümlerinin öngördüğü pratik meslek eğitimini asli görev olarak üstlenen her kademedeki […]

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5362 sayılı  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlara kapasite raporu verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 5362 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlar tarafından işletilen işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporlarının tanzimi ve […]

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜST KURULUŞLARINA ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE KATILMA PAYLARI İLE DÜZENLEDİKLERİ VE ONAYLADIKLARI BELGELER İLE YAPTIKLARI HİZMETLER KARŞILIĞINDA ALACAKLARI ÜCRETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona ödeyecekleri kayıt ücreti ve katılma payları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile yaptıkları hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.              Kapsam              […]

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin belirlenmesine, uygulanmasına ve denetlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi […]

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârların ödeyecekleri kayıt ücretine ve yıllık aidata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkârları kapsar.              Dayanak              MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve […]

PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİ VE BUNLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin, bu eğitimin verilmesine elverişli olup olmadığının belirlenmesine ve bu işyerlerinin denetlenmesine ilişkin usul […]

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve federasyonlarında görev yapan personelin, işe alınması, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve diğer özlük hakları ile görevde yükselme, kadro ve disiplin yönünden tabi olacakları hükümleri düzenlemektir. Kapsam ve dayanak MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, esnaf ve […]

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmamış meslek dallarında esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca yapılacak eğitim, sınav ve belgelendirme çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu […]